Software onmiddellijk downloaden

Software
onmiddellijk downloaden

Hulp bij de installatie

Hulp bij de installatie
(0)2 5880507

Privacybeleid

 

Privacyverklaring volgens art. 13, 14 en 21 AVG voor de websites en externe pagina's van lizengo GmbH & Co. KG.

I. Algemene informatie             

1.  Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, lizengo GmbH & Co. KG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke plichten ten behoeve van deze bescherming zeer serieus. De wettelijke voorschriften vereisen uitgebreide transparantie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene begrijpelijk is, wordt u voldoende geïnformeerd over het doel, de aard en de omvang van de verwerking.

Onze privacyverklaring legt daarom in detail uit welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt wanneer u onze website (www.lizengo.be) en alle andere subpagina's die daarop betrekking hebben, gebruikt en voor alle andere gevallen die hier zo nodig worden toegelicht.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet betreffende gegevensbescherming (BDSG) en andere voorschriften op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht is

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Keulen
Telefoon: (0)2 5880507
E-mail: [email protected] 


Hiernavolgend “verwerkingsverantwoordelijke” of “wij” genoemd.

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar:

Datenschutzbeauftragter – persönlich –

Eiler Str. 3
51107 Keulen
E-mail: [email protected]

Houdt u er rekening mee dat links op onze website u kunnen leiden naar andere websites die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links zijn of duidelijk door ons gemarkeerd of kunnen worden herkend door een wijziging in de adresregel van uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht en de veilige behandeling van uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites.

2. Definities

2.1. Uit de AVG
In deze privacyverklaring worden de begrippen uit de wetstekst van de AVG gebruikt. De definities (art. 4 AVG ) zijn bijvoorbeeld te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2.2. Cookies en soortgelijke technologieën
Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw eindtoestel worden opgeslagen of daar worden uitgelezen. Ze bevatten letter- en cijfercombinaties, bijv. om de gebruiker en zijn instellingen te herkennen bij het opnieuw inloggen op de website met de cookie, om de gebruiker in staat te stellen ingelogd te blijven bij een klantaccount of om een bepaald gebruikersgedrag statistisch te analyseren.

Middels de WebStorage-technologie kunnen variabelen en waarden lokaal worden opgeslagen in de browsercache van de gebruiker. Deze technologie omvat de zogenaamde “sessionStorage”, die opgeslagen blijft tot het browsertabblad wordt gesloten, en de “localStorage”, die in de cache van de browser wordt opgeslagen tot de cache door de gebruiker wordt gewist. Met de localStorage-technologie kunnen o.a. de gebruiker en zijn instellingen herkend worden wanneer dezelfde gebruiker onze website bezoekt.

2.3. Categorieën persoonsgegevens
Wanneer we de categorieën van verwerkte gegevens aangeven, heeft dit met name betrekking op de volgende gegevens: basisgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, messengerdiensten), inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's, inhoud van documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijden, categorieën klanten), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betalingsdienstaanbieders), gebruiksgegevens (bijv. geschiedenis op onze website, gebruik van bepaalde inhoud, toegangstijden, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. toestelinformatie, IP-adressen, URL-referrers), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten).

3. Informatie over de gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. De persoonsgegevens worden beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, encryptie).

Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te bewaren of door te geven aan derden (met name rechtshandhavingsinstanties), is de beslissing over welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en voor hoe lang en in welke mate wij deze eventueel openbaren, ervan afhankelijk welke functies van de website u in elk geval gebruikt.

4. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking wegvalt of een voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij de verdere bewaring van de persoonsgegevens vereist is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst. Voor zover wij u moeten informeren over de bewaartermijn van cookies en soortgelijke technologieën, vindt u de informatie hieromtrent aan het einde van deze privacyverklaring (zie onder III.).

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) worden na afloop van de sollicitatieprocedure nog zes maanden bewaard.

5. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering
Een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt uitsluitend plaats voor de volgende verwerkingsactiviteiten: 

controle van de kredietwaardigheid bij betaling op rekening (zie de toelichting in paragraaf II. “ADU-Inkasso” en “Klarna”).

Deze besluiten zijn toegestaan, omdat ze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons.

Wij treffen passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van ons, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Deze besluiten zijn niet gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG.

6. Rechten van de betrokkene
Als betrokkene heeft u het recht op inzage op basis van art. 15 AVG, het recht op rectificatie op basis van art. 16 AVG, het recht op wissing op basis van art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking op basis van art. 18 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens op basis van art. 20 AVG. Bij het recht op inzage en bij het recht op wissing gelden de beperkingen van §§ 34 en 35 BDSG.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2
40213 Düsseldorf

U kunt uw klacht uiteraard ook bij een andere toezichthoudende autoriteit indienen. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/ (onder “Infothek/Anschriften und Links”). 

7. Kennisgevingsplichten van de verwerkingsverantwoordelijke
Wij stellen iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig art. 16, art. 17, lid 1, en art. 18 AVG, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Wij verstrekken u informatie over de ontvangers indien u hierom verzoekt.

8. Plicht tot het verstrekken van informati
Tenzij hieronder in de informatie over de rechtsgronden anders vermeld, bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In het geval van art. 6, lid 1, punt b AVG zijn de persoonsgegevens echter nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of de totstandkoming van een overeenkomst. Indien u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, is de uitvoering of de totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk. Indien u de gegevens in de gevallen van art. 6, lid 1, punt a, f AVG niet verstrekt, kunnen de betreffende onderdelen van onze website niet worden gebruikt.

9. Recht van bezwaar en intrekking van de toestemming
Om redenen die uw bijzondere situatie betreffen, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

Overeenkomstig art. 7, lid 3, eerste zin AVG heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot aan de intrekking onaangetast. De intrekking geldt dus altijd alleen voor de verwerking die na de intrekking is gepland. De intrekking is informeel mogelijk per post of e-mail. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij een andere (wettelijke) basis dit toelaat. Indien u uw toestemming echter intrekt en dit verder rechtmatig is, moeten de persoonsgegevens op uw verzoek onmiddellijk worden gewist overeenkomstig artikel 17, lid 1, punt b AVG.

Bezwaar en intrekking kunnen informeel gericht worden tot:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Keulen
E-mail: [email protected]

II. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze website

Het gebruik van de website en zijn functies vereist regelmatig de verwerking van persoonsgegevens.

Terbeschikkingstelling van de website

Doel van de verwerking: Functionaliteit en optimalisatie van de website, evenals het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen bij het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden (zonder gebruik te maken van extra functies zoals contactformulieren of social-media-plugins); integratie en tonen van functies en inhoud (bijv. afbeeldingen) die wij zelf niet ter beschikking stellen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de functie van onze website. Voor dit doel worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: IT-dienstverleners
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Productbeoordeling

Doel van de verwerking: Beoordeling van de door ons aangeboden producten; personalisering van onze website; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens (optioneel), contactgegevens, inhoudelijke gegevens (inhoud van uw beoordelingen), verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Geen
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Klantaccount en lizengo-bonuspunten

Doel van de verwerking: Gebruik van een klantaccount; uitvoering van de overeenkomst of nemen van maatregelen vóór het sluiten van de overeenkomst; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Als u zich hiervoor registreert, dient de verwerking ook voor de deelname aan het bonusprogramma om bonuspunten bij uw bestellingen te verzamelen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b, f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, zo nodig inhoudelijke gegevens, verbindingsgegevens, zo nodig betalingsgegevens, zo nodig contractgegevens en gebruiksgegevens
Ontvanger van de gegevens: Geen
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Contact opnemen (contactformulier & contact per e-mail)

Doel van de verwerking: Verwerking van uw contactaanvraag.
Rechtsgrond: Art. 6 lid 1 punt f AVG; art. 6 lid 1 punt b AVG (indien de aanvraag leidt tot het (latere) sluiten van een overeenkomst of betrekking heeft op een bestaande overeenkomst)
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, zo nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, zo nodig contractgegevens (afhankelijk van het type aanvraag)
Ontvanger van de gegevens: Geen
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee 

Live-Chat (Userlike)

Doel van de verwerking: Verwerking van uw contactaanvraag via onze live-chat; integratie van een contactformulier voor feedback als u ons niet direct via de chat kunt bereiken; optimalisatie en personalisering van onze website.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Zo nodig basisgegevens, zo nodig contactgegevens, inhoudelijke gegevens, zo nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, zo nodig contractgegevens (afhankelijk van het type aanvraag)
Ontvanger van de gegevens: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen.
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Onlinewinkel  

Doel van de verwerking: Beheer van de onlinewinkel; verwerking van uw bestellingen en aanvragen; het waarborgen van de veiligheid van onze onlinewinkel.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b, f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, contractgegevens, inhoudelijke gegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens. Als u al een klantaccount bij ons heeft, kunt u gewoon op uw klantaccount inloggen. Wij gebruiken dan verder de persoonsgegevens van uw klantaccount.
Ontvanger van de gegevens: Koerierdiensten; betalingsdienstaanbieders
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Deelname aan prijsvragen 

Doel van de verwerking: Organisatie van prijsvragen via onze website en ons Facebook-profiel; het identificeren en bekendmaken van winnaars; het publiceren van gegevens van winnaars op onze website of ons Facebook-profiel (uitsluitend na toestemming). De verwerking dient ook ons gerechtvaardigde belang van controle en verbetering van de interne bedrijfsprocessen en de verdere ontwikkeling van de prijsvragen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b, f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Geen
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

DooFinder (zoekfunctie)

Doel van de verwerking: Integratie van een gebruikersvriendelijke zoekoptie met zoeksuggesties, inclusief automatische aanvulling en autocorrectie op basis van uw zoekopdrachten in ons zoekveld.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanje
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Google Ads Conversion Tracking

Doel van de verwerking: Meten van het succes van onze Google Ads-reclamecampagnes.
Doel van de verwerking: Plaatsing van gepersonaliseerde advertenties in het reclamenetwerk van Google op basis van uw gepseudonimiseerd geregistreerde surfgedrag.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt a AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google Ads Remarketing 

Doel van de verwerking: Plaatsing van gepersonaliseerde advertenties in het reclamenetwerk van Google op basis van uw gepseudonimiseerd geregistreerde surfgedrag.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt a AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google Analytics

Doel van de verwerking: Statistische evaluatie; optimalisatie en personalisering van onze website op basis van uw klik- en gebruiksgedrag.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt a AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens (actieve IP-anonimisering; alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google verzonden en daar ingekort)
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google Fonts

Doel van de verwerking: Personalisering van onze website door middel van lettertypes die van Google-servers worden geladen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Shopware CAPTCHA

Doel van de verwerking: Het voorkomen van misbruik van onze website door te controleren of de toegang door mensen en niet door bots of soortgelijke programma's geschiedt; het waarborgen van de veiligheid van onze website en onze informatietechnische systemen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Verbindingsgegevens, gebruiksgegevens
Ontvanger van de gegevens: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager om inhoud van derden te integreren (bijv. “Google Tag Manager”). Dit is een technische oplossing die zelf geen cookies of soortgelijke technologieën opslaat of uitleest waarvoor een toestemming nodig zou zijn, maar slechts stuurt onder welke voorwaarden de andere programma's die op onze website worden gebruikt en hieronder worden beschreven, worden geactiveerd.

LOQATE

Doel van de verwerking: Validatie van uw factuur- en leveringsadres; fraudepreventie en optimalisatie van onze bedrijfsprocessen. Dit vormt tevens ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b, f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens.
Ontvanger van de gegevens: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester, CH4 9GB, Verenigd Koninkrijk
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Trusted Shops (Trustbadge)

Doel van de verwerking: Tonen van het keurmerk Trusted Shops (Trustbadge); integratie van de verzamelde beoordelingen; integratie van producten van Trusted Shops (kopersbescherming).
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen VS (op basis van de standaardgegevensbeveiligingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid 2 par. c AVG).
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Facebook Custom Audiences ("Facebook-pixel")

Doel van de verwerking: Plaatsing van gepersonaliseerde advertenties in het reclamenetwerk van Facebook (Facebook Ads) op basis van uw gegevens, die wij via de modus “geavanceerde matching” aan Facebook doorgeven (ongeacht of u al dan niet een Facebook-account heeft) en op basis van uw gepseudonimiseerd geregistreerde surfgedrag door middel van de Facebook-pixeltechnologie.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt a AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens. 
Ontvanger van de gegevens: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland 
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Usercentrics

Doel van de verwerking: Wanneer u onze website oproept, worden bepaalde gegevens op uw eindtoestel opgeslagen of uitgelezen als dit absoluut noodzakelijk is voor de functie van onze website. Dit omvat gegevens die Usercentrics verwerkt om te waarborgen dat alleen die cookies worden geplaatst of uitgelezen die technisch gezien absoluut noodzakelijk zijn om onze website te beheren of waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Wij hebben de beheerder geselecteerd op basis van standaardinstellingen en technische criteria.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt c, f AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.
Ontvanger van de gegevens: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Amazon Pay

Doel van de verwerking: Verwerking van betalingen via de betaaldienst Amazon Pay; directe bestellingen via uw Amazon-account.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, zo nodig contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Komfortkasse (betaling per overschrijving)

Doel van de verwerking: Verwerking van betalingen per overschrijving.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, zo nodig contactgegevens, zo nodig contractgegevens (bestelnummer, bestelwaarde), betalingsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

BS Payone (betaling per krediet- of debetkaart)

Doel van de verwerking: Verwerking van betalingen per krediet- of debetkaart.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, zo nodig contractgegevens, betalingsgegevens, zo nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

BS Payone (Bancontact)

Doel van de verwerking: Integratie en verwerking van betalingen via “Bancontact”.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, zo nodig contractgegevens, betalingsgegevens, zo nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main; kredietinstellingen; financiële dienstverleners; betalingsdienstaanbieders
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

PayPal

Doel van de verwerking: Verwerking van betalingen via de betaaldienst PayPal; directe bestellingen via uw PayPal-account (PayPal Express Checkout).
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, zo nodig contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”)
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

III. lizengo Wiki

Het gebruik van de website „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) en zijn functies vereist regelmatig de verwerking van persoonsgegevens.

BESCHIKBAARSTELLING LIZENGO WIKI

Doel van de verwerking: Functionaliteit en optimalisatie van de website „lizengo Wiki“, alsmede het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen bij het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden; integratie en tonen van functies en inhoud (bijv. afbeeldingen) die wij zelf niet ter beschikking stellen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG 
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de werking van onze website. Voor dit doel worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: IT-dienstverleners
Beoogde doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen VS (standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid 2 punt. c AVG) en evt. andere landen op basis van de adequaatheidsbesluiten (art. 45 AVG) en/of op basis van de standaardgegevensverwerkingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid. 2 punt. c AVG.
Worden door ons persoonsgegevens opgeslagen op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke gegevens uit? Nee

BEOORDELING VAN BIJDRAGEN EN HULP

Doel van de verwerking: Beoordeling van onze hulpbijdragen en FAQ; voorkomen van meervoudige beoordelingen; personalisering van onze website; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: IT-dienstverleners
Beoogde doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen VS (standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid 2 punt. c AVG) en evt. andere landen op basis van de adequaatheidsbesluiten (art. 45 AVG) en/of op basis van de standaardgegevensverwerkingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid. 2 punt. c AVG.
Worden door ons persoonsgegevens opgeslagen op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke gegevens uit? Nee

INTEGRATIE VAN DE FUNCTIE "VRAAG INDIENEN"

Doel van de verwerking: Bewerking van uw vragen aan ons supportteam.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: zo nodig basisgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, zo nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, (afhankelijk van het type vraag en de optioneel verzonden bijlagen) 
Ontvanger van de gegevens: IT-dienstverleners
Beoogde doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen VS (standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid 2 punt. c AVG) en evt. andere landen op basis van de adequaatheidsbesluiten (art. 45 AVG) en/of op basis van de standaardgegevensverwerkingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid. 2 punt. c AVG.
Worden door ons persoonsgegevens opgeslagen op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke gegevens uit? Nee 

GOOGLE ANALYTICS

Doel van de verwerking: Statistische evaluatie; optimalisatie en personalisering van onze website op basis van uw klik- en gebruiksgedrag.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt a AVG
Categorieën gegevens: Gebruiksgegevens, verbindingsgegevens (actieve IP-anonimisering; alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google verzonden en daar ingekort)
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland 
Beoogde doorgifte aan derde landen: In individuele gevallen VS.
Worden door ons persoonsgegevens opgeslagen op uw eindapparaat op basis van uw toestemming of lezen wij dergelijke gegevens uit? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

 

IV. Informatie over de bewaartermijn van op toestemming gebaseerde cookies en soortgelijke technologieën

Navolgend informeren wij u over de namen en de werkingsduur van de cookies en soortgelijke technologieën die – in geval van uw toestemming – door de bovengenoemde plugins en diensten worden gebruikt, volgens het volgende schema:

Naam van de dienst: Naam van de cookie/soortgelijke technologie (werkingsduur). 

Toegang tot een cookie/soortgelijke technologieën is in principe alleen mogelijk vanaf het internetadres van waaruit de cookie is geplaatst. Dit betekent dat we geen toegang hebben tot de cookies van de gebruikte aanbieders (hierboven). Deze krijgen ook geen toegang tot onze cookies. Derden krijgen geen toegang tot onze cookies of die van de gebruikte aanbieders. Derden kunnen alleen toegang krijgen door middel van technische aanvallen die wij niet kunnen controleren en waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 dagen)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 dagen)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 minuut); _ga (730 dagen); _gd* (-); _gid (1 da)
Facebook Custom Audiences (Facebook Pixel): fr (90 dagen); _fbp (90 dagen)
 

V. Informatie over externe pagina's van lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf (“Facebook-pagina”) op het platform “Facebook” ingericht met het adres https://facebook.com/Lizengo-Nederland-1606645206319608. Wanneer u deze pagina oproept, verwerkt Facebook persoonsgegevens van u. Wij ontvangen statistieken over het gebruik van deze pagina, die zijn afgeleid uit deze gegevens.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt f AVG
Categorieën gegevens: Basisgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens
Ontvanger van de gegevens: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) (als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, art. 26 AVG – de belangrijkste inhoud van de overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Beoogde doorgifte aan een derde land: In individuele gevallen de VS.
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee
Rechten van de betrokkene: Facebook is verantwoordelijk voor de uitvoering van uw rechten als betrokkene. Facebook informeert u over uw rechten als betrokkene op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt uw rechten ook tegenover ons kenbaar maken, wij zullen uw verzoek dan direct doorsturen naar Facebook. 

VI. Andere processen van gegevensverwerking

Klantenservice op afstand (TeamViewer)

Doel van de verwerking: Support op afstand (bijv. voor de activering of installatie van bij ons gekochte producten) via TeamViewer.
Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, punt b AVG
Categorieën gegevens: Afhankelijk van de supportaanvraag: contactgegevens, basisgegevens, inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. Wij verwerken tijdens de support op afstand uitdrukkelijk alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de supportaanvraag.
Ontvanger van de gegevens: TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen (als enige verantwoordelijke)
Beoogde doorgifte aan een derde land: Geen
Bewaren wij persoonsgegevens op uw eindtoestel of lezen wij deze uit als gevolg van uw toestemming? Nee

Recent bekeken
Live Chat Live Chat