Software onmiddellijk downloaden

Software
onmiddellijk downloaden

Hulp bij de installatie

Hulp bij de installatie
(0)2 5880507

Algemene Voorwaarden

 

U kunt de algemene voorwaarden ook als PDF bestand downloaden:


 

Inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied
2. Contractsluiting
3. Contractueel object
4. Verlening van rechten in een contract voor de levering van software
5. Verlening van rechten in geval van een contract voor de tijdelijke levering van software
6. Verplichtingen van de klant
7. Herroepingsrecht
8. Prijzen en betalingsvoorwaarden
9. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
10. Eigendomsvoorbehoud
11. Garantie voor contracten volgens de clausules 3.2, 3.3 a) en 3.3 c)
12. Garantie voor contracten volgens punt 3.3 b)
13. Aansprakelijkheid wegens andere plichtsverzuim
14. Inruilen van kortingsbonnen
15. Slotbepalingen

 


 

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van lizengo GmbH & Co. KG (hierna "Verkoper") is van toepassing op alle overeenkomsten van de Verkoper en een contractpartner (hierna "Klant") betreffende de verkoop, levering en tijdelijke levering van diverse digitale inhoud, digitale goederen en niet-digitale goederen (hierna gezamenlijk ook "Goederen"). Voor zover de verkoper ook diensten aanbiedt, zal hij deze uitsluitend als nevendienst bij de bovengenoemde koopovereenkomsten aanbieden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden slechts deel van de overeenkomst indien en voor zover de verkoper uitdrukkelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd. Stilzwijgende aanvaarding door de verkoper van de algemene voorwaarden van de klant door overtuigend gedrag is uitgesloten. Deze toestemmingsvereiste geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld ook als de verkoper de klant zonder voorbehoud en met volledige kennis van de algemene voorwaarden diensten verleent.

1.2 Deze AV gelden zowel voor consumenten (§ 13 Duitse BGB) als voor ondernemers (§ 14 Duitse BGB). Tenzij de volgende Algemene Voorwaarden een afzonderlijke verwijzing bevatten, zijn alle voorwaarden evenzeer van toepassing op overeenkomsten met ondernemers en consumenten. Indien individuele voorwaarden niet of alleen in gewijzigde vorm voor consumenten van toepassing zijn, wordt dit door een vetgedrukte tekst gemarkeerd.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige contractuele betrekkingen tussen de klant en de verkoper. Zij zijn van toepassing ongeacht of zij in individuele gevallen afzonderlijk worden genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op toekomstige contractuele relaties met consumenten indien deze contracten de levering van digitale en niet-digitale goederen als hun belangrijkste dienst hebben.

1.4 Digitale inhoud in de zin van deze AV is alle digitale aanbiedingen met uitzondering van digitale goederen, zoals digitaal beschikbare toegangscodes, productsleutels of andere digitaal beschikbare informatie.

1.5 Digitale goederen in de zin van deze AV zijn alle software die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt en die door de verkoper ter beschikking wordt gesteld om te downloaden - zo nodig door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten in overeenstemming met artikel 5 en 6.

1.6 Niet-digitale goederen in de zin van deze AV zijn alle software op een fysieke gegevensdrager die door de Verkoper in fysieke vorm wordt verspreid - zo nodig door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten in overeenstemming met artikel 5 en 6 - alsmede andere fysieke producten.

1.7 Door het plaatsen van de bestelling in overeenstemming met artikel 2.2 verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2) Contractsluiting

2.1 De prijzen, prijsoffertes en beschrijvingen van goederen of andere diensten die in de online shop van de verkoper worden vermeld en vernoemd, vormen geen aanbod.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online shop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het voltooien van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindende contractuele aanbieding met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door aan het einde van het bestelproces op de knop "NU KOPEN" te klikken, waaronder hij deze AV kan bekijken via een link.

2.3 Voorafgaand aan de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant eventuele invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren tot hij aan het einde van het bestelproces op de knop "NU KOPEN" klikt.

2.4 Bij het indienen van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper en vóór de aanvaarding van het aanbod van de klant door de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen. Deze wordt na verzending van de bestelling samen met deze algemene voorwaarden in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd. Deze mededeling houdt geen aanvaarding van het aanbod van de klant in, maar informeert de klant slechts dat zijn bestelling door de verkoper is ontvangen. Een overeenkomst tussen de koper en de klant komt slechts tot stand door verdere actie van de verkoper in overeenstemming met artikel 2.5. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount dit gratis opvragen door het verstrekken van de bijbehorende inloggegevens, mits de klant een klantenaccount in de online shop van de verkoper heeft aangemaakt voordat deze zijn bestelling verzonden heeft.

2.5 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden door

  • a) de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
  • b) de klant om betaling te vragen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven het eerst plaatsvindt.

2.6 De termijn voor aanvaarding van het aanbod op grond van artikel 2.5 begint op de dag volgend op de verzending van het aanbod en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Indien de klant een e-mailadres opgeeft voor de verwerking van de overeenkomst, moet de klant ervoor zorgen dat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat deze goed zijn geconfigureerd, zodat de e-mails die door de verkoper of door hem ingeschakelde derden worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd. De verkoper of de door de verkoper met de verwerking van de bestelling belaste derde partij stelt de e-mails zodanig op dat deze objectief gezien op basis van hun uiterlijk voorkomen, in het bijzonder hun tekstvoorbeeld, niet als spambericht aanzien kunnen worden.

2.9 De verkoper doet er alles aan om de beschikbaarheid van de in de online shop getoonde goederen te verzekeren, maar de verkoper kan niet garanderen dat alle goederen beschikbaar zijn op het moment van een bestelling. Indien de verkoper niet in staat is een bestelling te verwerken of uit te voeren, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.

 

3) Contractueel object

3.1 De verkoper stelt goederen ter beschikking van de klant. De verkoper zal slechts diensten verlenen als nevendienst bij contracten voor de levering van goederen. De overeengekomen kwaliteit van de dienstverlening is doorslaggevend. De verkoper maakt naar eigen goeddunken gebruik van eigen werknemers, onderaannemers of andere tussenpersonen voor het verrichten van zijn diensten.

3.2 In het geval van een contract voor de levering van niet-digitale goederen, is de basis voor de prestatie van de verkoper de beschrijving in de online shop van de verkoper. Er wordt verwezen naar de bepalingen inzake eigendomsvoorbehoud uit hoofde van clausule 10. In het geval van een contract voor de levering van software (hierna te noemen “ de aankoop van software") is de verkoper de permanente overdracht van de in het licentiecertificaat vermelde software verschuldigd. De verkoper is de overdracht van een kopie van de software op een geschikte gegevensdrager zoals een CD-Rom, BluRay disc of USB-stick en de overdracht van een gedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie verschuldigd. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs volgens artikel 8, gelden alle gegevensdragers en de overhandigde gebruikersdocumentatie onder eigendomsvoorbehoud van de verkoper. De betreffende productbeschrijving in de online shop van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van de software. Bovendien is de verkoper de toekenning van rechten overeenkomstig artikel 4 verschuldigd;

3.3 In het geval van een contract voor de levering van digitale goederen is de verkoper het volgende verschuldigd

  • a) In het geval van een contract voor de levering van software (hierna te noemen “ de aankoop van software") de permanente overdracht van de in het licentiecertificaat vermelde software. De verkoper is verplicht de mogelijkheid te tonen om de software te downloaden en een gedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie ter beschikking te stellen. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs volgens artikel 8 valt overhandigde gebruikersdocumentatie onder eigendomsvoorbehoud van de verkoper. . De betreffende productbeschrijving in de online shop van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van de software. Bovendien is de verkoper de toekenning van rechten overeenkomstig artikel 4 verschuldigd;
  • b) in geval van een contract voor de tijdelijke levering van software (hierna: de huur van software") de tijdelijke overdracht van de in het licentiecertificaat vermelde software. De verkoper is verplicht de mogelijkheid te tonen om de software te downloaden en een gedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie ter beschikking te stellen. Voorafgaand aan de volledige betaling van de koopprijs volgens artikel 8 valt overhandigde gebruikersdocumentatie onder eigendomsvoorbehoud van de verkoper. . De betreffende productbeschrijving in de onlineshop van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van de software. Bovendien is de verkoper de toekenning van rechten overeenkomstig artikel 5 verschuldigd;

3.4 In een overeenkomst tot levering van digitale inhoud is de verkoper de levering van de digitale inhoud verschuldigd. Het gebruik van de aan de klant verzonden digitale inhoud is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder. Het gebruik van de digitale inhoud is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikel 8. De verkoper kan ook tijdelijk toestemming geven voor een gebruik voor deze periode.

3.5 De verkoper is uitsluitend als contractuele of postcontractuele nevendienst en alleen na afzonderlijke overeenkomst met de klant diensten verschuldigd in verband met de hierboven vermelde hoofdprestatieverplichtingen.

3.6 Artikel 9 is van toepassing op de levering van het desbetreffende voorwerp van het contract.

3.7 Indien de verkoper verhinderd of uitgesloten wordt van de uitvoering van zijn contractuele diensten omdat medewerkers, documenten, gegevens of apparatuur van de klant niet op passende of op ontoereikende wijze beschikbaar zijn of indien de klant opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn verplichting tot medewerking, met inbegrip van de naleving van de termijnen, niet nakomt, heeft de verkoper het recht om de extra kosten in rekening te brengen die hieruit voortvloeien.

3.8 Tijdige en correcte zelflevering is voorbehouden voor zover de verkoper niet verantwoordelijk is voor een niet tijdige en foutieve zelflevering.

 

4) Verlening van rechten in een contract voor de levering van software

4.1 Dit artikel 4 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten voor de aankoop van software op grond van artikel 3.2 en 3.3 a).

4.2 Bij volledige betaling van de koopprijs overeenkomstig artikel 8 krijgt de klant een niet-exclusief, onbeperkt recht om de goederen te gebruiken in de mate die in het contract is vastgelegd. De verkoper kan ook tijdelijk toestemming geven voor gebruik van deze goederen voor deze periode. De goederen mogen slechts gelijktijdig worden gebruikt door een maximumaantal natuurlijke personen dat gelijk is aan het aantal door de klant gekochte goederen. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de software, het laden in het hoofdgeheugen en het beoogde gebruik door de klant. . In geen geval heeft de klant het recht om de gekochte goederen te verhuren of in sublicentie te geven, om deze per draad of draadloos te reproduceren of ter beschikking te stellen of om ze gratis of tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen. Paragraaf 4.5 blijft ongewijzigd.

4.3 De klant heeft het recht om een reservekopie van de software te maken als dit nodig is om toekomstig gebruik te beveiligen.

4.4 De klant heeft alleen het recht om de software te decompileren en te verveelvoudigen indien de wet daarin voorziet. Dit geldt echter alleen op voorwaarde dat de verkoper niet binnen een redelijke termijn en op verzoek van de klant de nodige informatie ter beschikking heeft gesteld.

4.5 De klant heeft het recht om het gekochte exemplaar van de software permanent over te dragen aan een derde partij door het overhandigen van de documentatie. In dat geval zal hij volledig afzien van het gebruik van de software, alle geïnstalleerde kopieën van de software van zijn computers verwijderen en alle kopieën op andere gegevensdragers verwijderen of aan de verkoper overhandigen, tenzij hij wettelijk verplicht is deze voor een langere periode op te slaan. Op verzoek van de verkoper zal de koper aan de verkoper schriftelijk bevestigen dat voornoemde maatregelen volledig zijn uitgevoerd of, indien van toepassing, de redenen voor een langere opslag aan verkoper uitleggen. Bovendien dient de klant uitdrukkelijk met de derde partij overeen te komen om de omvang van de toekenning van rechten in overeenstemming met dit artikel 4 in acht te nemen. Splitsing van ingekochte volumepakketten is niet toegestaan.

4.6 Indien de klant de software in een mate die de met de goederen verworven gebruiksrechten kwalitatief (met betrekking tot de aard van het toegestane gebruik) of kwantitatief (met betrekking tot het aantal gebruikers) overtreft, zal de klant onmiddellijk de voor het toegestane gebruik benodigde aanvullende goederen aanschaffen. Indien hij dit nalaat, zal de verkoper de hem toekomende rechten doen gelden.

4.7 Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken die dienen om het programma te identificeren, mogen niet uit de software worden verwijderd of gewijzigd.

 

5) Verlening van rechten in geval van een contract voor de tijdelijke levering van software

5.1 Dit artikel 4 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tot tijdelijke terbeschikkingstelling van software in overeenstemming met artikel 3.3 b).

5.2 Bij volledige betaling van de koopprijs volgens artikel 8 krijgt de klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de goederen te gebruiken voor zover dit in het contract en het licentiecertificaat is toegestaan. De verkoper kan ook tijdelijk toestemming geven voor gebruik van deze goederen voor deze periode. De duur van de beperkte duur van de overeenkomst wordt bepaald door de desbetreffende informatie in de online shop van de verkoper of de keuze die de klant voor het sluiten van de overeenkomst gedurende de looptijd moet maken. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de software, het laden in het hoofdgeheugen en het beoogde gebruik door de klant. In geen geval heeft de klant het recht om de gekochte goederen te verhuren of in sublicentie te geven, om deze per draad of draadloos te reproduceren of ter beschikking te stellen of om ze gratis of tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen.

5.3 De klant heeft het recht om een reservekopie van de software te maken als dit nodig is om toekomstig gebruik te beveiligen.

5.4 De klant heeft alleen het recht om de software te decompileren en te verveelvoudigen indien de wet daarin voorziet. Dit geldt echter alleen op voorwaarde dat de verkoper niet binnen een redelijke termijn en op verzoek van de klant de nodige informatie ter beschikking heeft gesteld.

5.5 De klant is niet gerechtigd de software te reproduceren buiten de gevallen genoemd in de artikelen 5.1 tot en met 5.33.

5.6 De klant is niet gerechtigd om de eventueel aan hem overhandigde kopieën van de programmatuur of eventuele andere gemaakte kopieën aan derden over te dragen. In het bijzonder is het hem niet toegestaan de software te verkopen, uit te lenen, te verhuren of in sublicentie te geven of de software openbaar te reproduceren of toegankelijk te maken.

5.7 Indien de klant een van de bovenstaande bepalingen schendt, vervallen alle in het kader van deze overeenkomst verleende gebruiksrechten onmiddellijk en worden deze automatisch aan de verkoper teruggegeven. In dit geval moet de klant onmiddellijk en volledig stoppen met het gebruik van de software, alle kopieën van de op zijn systemen geïnstalleerde software verwijderen en alle gemaakte back-upkopieën verwijderen of aan de verkoper overhandigen.

 

6) Verplichtingen van de klant

6.1 De klant is verplicht om de goederen te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden door het nemen van passende maatregelen, in het bijzonder om alle kopieën van digitale inhoud op een beschermde plaats op te slaan, tenzij anders bepaald in het contract, een licentiecertificaat of enige gebruikersdocumentatie.

6.2 De klant moet een contactpersoon benoemen van wie de verklaringen, voor zover deze de uitvoering van het contract dienen, en de handelingen bindend zijn voor de klant. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

6.3 De klant zal de verkoper voor en tijdens de uitvoering van het contract informeren over alle omstandigheden en procedures die relevant zijn voor de uitvoering van het contract en die noodzakelijk en relevant zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het contract. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

6.4 De klant is verplicht de verkoper naar beste weten en overtuiging bij de uitvoering van de overeenkomst te ondersteunen en alle voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe om de verkoper alle documenten, gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor het nakomen van de contractuele verplichtingen in de vereiste vorm. Dit houdt ook in dat de klant de werknemers tijdig informeert over aanstaande leveringen of andere diensten van de verkoper.

 

7) Herroepingsrecht

7.1 Consumenten hebben een herroepingsrecht.

7.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de verkoper, beschikbaar op https://www.lizengo.be/nl/herroepingsrecht.

 

8) Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen de totale prijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

8.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn, extra kosten ontstaan. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen worden gemaakt in verband met de overmaking van gelden, zelfs als de levering niet in een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

8.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

8.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

8.5 In geval van betaling door middel van een betalingsmethode aangeboden door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd) wordt de betaling verwerkt volgens de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Indien de betaalmethode "SOFORT bankoverschrijving" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Om het factuurbedrag onmiddellijk via overschrijving te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een onlinebankrekening met PIN/TAN-procedure die geactiveerd is voor SOFORT-overschrijving, hij moet zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht met onmiddellijke ingang bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door SOFORT en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode SOFORT opvragen via overschrijving op het internet op https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/

8.7 Indien gekozen wordt voor de betaalmethode aankoop op factuur, is de koopprijs pas verschuldigd nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dit geval dient de koopprijs te worden betaald binnen de 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De vertragingsregeling van § 286 paragraaf 3 Duitse BGB blijft hierdoor onaangetast. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingswijze aankoop op factuur slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betalingswijze af te wijzen indien het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

8.8 Indien voor de betaalmethode SEPA-overschrijving wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-overschrijvingsmandaat is afgegeven, maar niet voor het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatieverstrekking. De debetnota wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten en de klant op de hoogte is gesteld van een downloadlink of een productsleutel per e-mail is verzonden, waarbij de verzending van het bericht of de e-mail door de verkoper in elk geval doorslaggevend is, maar niet voor het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Voorafgaande kennisgeving is elk bericht (bv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant dat een debitering via SEPA-overschrijving aankondigt. Indien de overschrijving niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende dekking van de rekening of wegens de vermelding van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt ertegen, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten van de terugboeking van de desbetreffende kredietinstelling, indien hij hiervoor verantwoordelijk is.

8.9 Verrekening met tegenvorderingen van de klant met vorderingen van de verkoper is uitgesloten, tenzij de verkoper de tegenvordering heeft erkend of deze wettelijk is vastgesteld. Het retentierecht van de koper is eveneens beperkt tot dergelijke tegenvorderingen.

8.10 In geval van betalingsachterstand heeft de verkoper het recht om de klant een vertragingsrente van 9% boven de geldende basisrentevoet in rekening te brengen. In geval van laattijdige betaling heeft de verkoper het recht om, ondanks een aanmaning, van de klant de aanmaning en incassokosten te eisen die nodig zijn voor een passende gerechtelijke vervolging van de door de verkoper ingeschakelde incassobureaus en advocaten. In het geval van incassobureaus zijn deze gebaseerd op de wettelijke berekeningspercentages van de incassobureaus en in het geval van advocaten op de Duitse wet met betrekking tot de honoraria van advocaten. Indien de verkoper het aanmaningsproces zelf uitvoert, verbindt de klant zich ertoe een bedrag van EUR 1,50 per herinnering te betalen. Dit geldt niet voor een herinnering die de vertraging rechtvaardigt. De klant behoudt zich het recht voor om een geringere schade van de verkoper te bewijzen. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

8.11 Voor klanten die niet in de Bondsrepubliek Duitsland wonen, is een aankoop tegen nettoprijs mogelijk, indien zij hun geldige Btw-identificatienummer reeds in de bestelling vermelden. Er wordt geen rekening gehouden met een Btw-identificatienummer dat na het plaatsen van de bestelling wordt meegedeeld.

 

9) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Het in de orderverwerking van de verkoper vermelde leveringsadres is bepalend voor de transactie.

9.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem redelijkerwijze van tevoren van de levering in kennis had gesteld.

9.3 Om logistieke redenen is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

9.4 Digitale inhoud wordt in elektronische vorm als download ter beschikking van de klant gesteld door middel van een kennisgeving van een downloadlink. Product sleutels worden per e-mail naar de klant verstuurd.

 

 

10) Eigendomsbehoud

10.1 Geleverde niet-digitale goederen blijven eigendom van de verkoper (eigendomsvoorbehoud) totdat de koper de koopprijs volledig heeft betaald.

10.2 De klant is verplicht de niet-digitale goederen voor de verkoper op te slaan en zorgvuldig te behandelen. Door de goederen op te slaan, bijvoorbeeld door ze te scheiden van andere voorraden, moet hij duidelijk maken dat ze eigendom zijn van de verkoper. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

10.3 In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden, moet de klant de verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

10.4 De klant heeft het recht om de niet-digitale goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, maar niet om ze in onderpand te geven of te verpanden. Hij draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) van de vorderingen van de verkoper uit de doorverkoop aan zijn klanten of andere derden. De overdracht dient ter zekerheid van de betreffende vordering in dezelfde mate als het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig artikel 8.1. van deze voorwaarden. De klant blijft bevoegd om deze vorderingen ook na de overdracht te innen. De verkoper heeft echter het recht om de vorderingen zelf te innen wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, in gebreke blijft, een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend of de klant zijn betalingen staakt. In dergelijke gevallen kan de verkoper de machtiging om de vordering te innen herroepen. Bovendien kan de verkoper eisen dat de koper de verkoper onmiddellijk op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en de debiteuren daarvan en de verkoper een schriftelijke verklaring van overdracht en alle informatie en documenten die nodig zijn voor de inning van de vordering ter beschikking stelt. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

10.5. Indien de door verkoper geleverde niet-digitale goederen op zodanige wijze met andere roerende zaken gecombineerd of vermengd worden dat zij essentiële onderdelen van een uniform object worden, draagt de klant de verkoper pro rata mede-eigendom van het uniforme object over aan de verkoper. De klant draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) van de vorderingen van de verkoper uit de doorverkoop van zaken waarop de verkoper mede-eigendomsrecht heeft; de verkoper aanvaardt deze overdracht. Het in artikel 8.4 lid 3 e.v. bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

10.6 Indien de kop de door de verkoper geleverde niet-digitale goederen op zodanige wijze gebruikt dat deze deel uitmaken van een nieuwe zaak en indien de eigendom van de verkoper daardoor definitief eindigt, blijft de verkoper  in verhouding toch eigenaar van het vervaardigde product. De klant draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) van de vorderingen van de verkoper uit de doorverkoop van zijn product aan zijn klanten of andere derden. Het in artikel 8.4 lid 3 e.v. bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

10.7 Indien de zekerheden waarop de verkoper recht heeft de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijden, is de verkoper verplicht de zekerheden die de voornoemde limiet overschrijden op verzoek van de klant vrij te geven, zulks ter beoordeling van de verkoper.

 

11) Garantie voor contracten volgens de clausules 3.2, 3.3 a) en 3.3 c)

11.1 De bepalingen van dit artikel 11 zijn van toepassing op overeenkomsten op grond van artikel 3.2, 3.3 a) en 3.3 c).

11.2 Vorderingen wegens materiële gebreken tegen de verkoper verjaren binnen een jaar na de risico-overgang, voor zover deze betrekking hebben op nieuw vervaardigde goederen of diensten. Dit geldt niet als de wet volgens § 438, lid 1, punt 2 (gebouwen en zaken voor gebouwen), § 445b, lid 1 (recht van verhaal) en § 634a, lid 1, punt 2 (constructiefouten) van de Duitse BGB langere termijnen voorschrijft. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

11.3 In geval van levering van gebruikte goederen - met inachtneming van de wettelijke bepalingen en andere overeenkomsten - zijn alle rechten op materiële gebreken uitgesloten. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

11.4 Alle informatie over de goederen, al dan niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn kwaliteitsspecificaties en geen garanties, gegarandeerde kwaliteiten, contractueel verondersteld gebruik of dergelijke. Duidelijke onjuistheden (spelfouten, rekenfouten, vormfouten etc.) in notities, protocollen, gebruiksaanwijzingen, berekeningen, brochures, in de online shop van de verkoper etc. kunnen door de verkoper te allen tijde worden gecorrigeerd. Een aanspraak op het verwijderen van dergelijke duidelijke gebreken is uitgesloten.

11.5 Voor de leveringen van de verkoper gelden in ieder geval de wettelijke controle- en klachtenverplichtingen volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Indien een levering namens een tussenpersoon rechtstreeks aan een consument plaatsvindt, is de verplichting tot kennisgeving van gebreken krachtens het handelsrecht eveneens zonder beperking van toepassing. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

11.6 Indien de klant de levering van de verkoper weigert om een andere reden dan een substantieel gebrek dat het gebruik ernstig beperkt of onmogelijk maakt, hoewel de verkoper verklaard heeft het probleem op te willen lossen, weigert de klant de aanvaarding ervan. Aanvaarding van de levering mag niet worden geweigerd wegens onbeduidende gebreken.

11.7 Gebreken, die te wijten zijn aan een verkeerde bediening, systeemcomponenten die in strijd met de contractuele principes zijn gewijzigd, het gebruik van ongeschikte organisatorische middelen, het gebruik in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de in het licentiecertificaat vermelde eisen, ongebruikelijke bedrijfsomstandigheden of systeeminterventies door de klant of derden, zijn uitgesloten van de garantie. Indien goederen in combinatie met apparatuur van derden worden gebruikt, bestaat er alleen garantie voor functionele en prestatiegebreken als deze gebreken ook zonder een dergelijke verbinding optreden of als de compatibiliteit met deze goederen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen kwaliteit.

11.8 Indien een levering gebrekkig is, kan de verkoper naar eigen goeddunken de nakoming achteraf door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of door de levering van een artikel zonder gebreken (vervangende levering) bewerkstelligen. In het laatste geval is de klant verplicht om defecte goederen op verzoek van de verkoper te retourneren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de klant een consument is, is de bovenstaande zin van toepassing met dien verstande dat het gebruik niet wordt opgegeven of vervangen door de waarde ervan. De klant moet de verkoper de tijd en de mogelijkheid geven om later te presteren, in het bijzonder voor het verhelpen van gebreken.

11.9 De kosten die nodig zijn voor de controle en de uitvoering achteraf, in het bijzonder de kosten van transport, reis-, arbeids- en materiaalkosten, komen ten laste van de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen, indien er daadwerkelijk een gebrek bestaat. In geval van een ongerechtvaardigd verzoek van de klant om gebreken te verhelpen, heeft de verkoper het recht om terugbetaling van zijn latere prestatiekosten te eisen, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de foutieve klacht. Als de aanvullende prestatie mislukt, als de verkoper de aanvullende prestatie definitief en ernstig weigert (ook volgens § 439 lid 4 Duitse BGB), als de aanvullende prestatie voor de klant onredelijk is of als er sprake is van een geval van § 323 lid 2 Duitse BGB, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de tegenprestatie verminderen zonder afbreuk te doen aan eventuele aanspraken op schadevergoeding.

11.10 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, voor zover deze te wijten zijn aan foutieve of nalatige behandeling of opslag, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of bijzondere invloeden van buitenaf die volgens de overeenkomst niet werden aangenomen. Indien de klant door het niet nakomen van de overeenkomst het recht heeft om enerzijds nakoming achteraf te blijven eisen en anderzijds zijn wettelijke rechten te doen gelden, kan de verkoper de klant verzoeken om zijn rechten binnen een redelijke termijn uit te oefenen. De klant moet de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief). Beslissend voor de naleving van de termijn is de ontvangst van de verklaring van de klant door de verkoper. Indien de klant zijn rechten niet tijdig uitoefent, kan hij deze slechts doen gelden, in het bijzonder het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken of schadevergoeding in plaats van nakoming te eisen, wanneer een nieuwe, door hem vast te stellen redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder succes is verstreken. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

11.11 Het recht van verhaal van de klant op de verkoper volgens § 445a Duitse BGB bestaat alleen voor zover de klant met zijn koper geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op grond van gebreken. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

11.12 De verkorte verjaringstermijn en de uitsluiting van aansprakelijkheid volgens dit artikel 11 geldt niet in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper, in geval van frauduleuze verzwijging van een gebrek, in geval van een relevante kwaliteitsgarantie of in geval van aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet.

11.13 Voor zover de verkoper updates, upgrades, nieuwe programmaversies of andere nieuwe inhoud aan het oorspronkelijke voorwerp van de overeenkomst in het kader van deze overeenkomst levert, is dit artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

11.14 In geval van eigendomsgebreken zijn de bepalingen van dit artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

 

12) Garantie voor contracten volgens punt 3.3 b)

12.1 De bepalingen van dit artikel 12 zijn van toepassing op overeenkomsten op grond van artikel 3.3 b).

12.2 De klant heeft in geval van materiaalfouten recht op de wettelijke rechten. De klant is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van materiële gebreken.

12.3 Het recht van de klant op buitengewone opzegging wegens niet-toekenning van het contractuele gebruik volgens § 543 lid 2 zin 1 nr. 1 Duitse BGB is uitgesloten. Dit geldt niet in geval van een gebrek dat de verkoper op frauduleuze wijze heeft verzwegen of in geval van laattijdige levering aan de klant, indien de verkoper verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering.

12.4 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet indien hij de software niet gebruikt zoals bedoeld of misbruikt, indien hij de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper wijzigt of aanpast, of indien problemen of fouten gebaseerd zijn op het feit dat de software wordt gebruikt in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de in het licentiecertificaat vermelde eisen, tenzij hij bewijst dat het gebrek te wijten is aan de software.

12.5 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, voor zover deze te wijten zijn aan foutieve of nalatige behandeling of opslag, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of bijzondere invloeden van buitenaf die volgens de overeenkomst niet werden aangenomen.

12.6 De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens dit artikel 12 geldt niet in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper, in geval van frauduleuze verzwijging van een gebrek, in geval van een relevante kwaliteitsgarantie of in geval van aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet.

12.7 Voor zover de verkoper updates, upgrades, nieuwe programmaversies of andere nieuwe inhoud aan het oorspronkelijke voorwerp van de overeenkomst in het kader van deze overeenkomst levert, is dit artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

12.8 In geval van eigendomsgebreken zijn de bepalingen van dit artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

 

13) Aansprakelijkheid wegens andere plichtsverzuim

13.1 Bij plichtsverzuim dat geen materiële gebreken of eigendomsgebreken in de zin van de artikelen 11 en 12 vormt, is de verkoper aansprakelijk voor opzettelijk en grof nalatig gedrag - ongeacht de mate van schuld - voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

13.2 De verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid van zijn medewerkers en plaatsvervangende agenten in geval van onmogelijkheid van prestatie, vertraging in de prestatie, niet-nakoming van een garantie of schending van een andere wezenlijke contractuele verplichting. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en die de verkoper bij het sluiten van het contract redelijkerwijs had kunnen verwachten.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van de verkoper die de aansprakelijkheid volgens artikel 12.1 en 12.2 te boven gaat - ongeacht de rechtsgrond - is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor alle vorderingen die voortvloeien uit de schending van contractuele verplichtingen en voor vorderingen uit onrechtmatige daad, maar niet voor vorderingen die voortvloeien uit culpa in contrahendo.

13.4 De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens tijdens de inspectie, eventuele noodzakelijke herstelmaatregelen of andere diensten. De klant moet ervoor zorgen dat er een back-up wordt gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op de betreffende apparaten of gegevensopslagapparaten en dat er geen gevoelige gegevens worden opgeslagen op deze apparaten of gegevensopslagapparaten.

13.5 Elke met de klant overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van de medewerkers en plaatsvervangende agenten van de verkoper.

13.6 Aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

14) Inruilen van kortingsbonnen

14.1 Vouchers die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur gratis door de verkoper worden uitgegeven en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "kortingsbon" genoemd), kunnen alleen in de online shop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode worden ingewisseld.

14.2 Afzonderlijke producten kunnen van de vouchercampagne worden uitgesloten indien de inhoud van de voucher een overeenkomstige beperking inhoudt.

14.3 Kortingsbonnen kunnen alleen worden ingewisseld voor de voltooiing van het bestelproces. Latere verrekening is niet mogelijk.

14.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

14.5 De waarde van de goederen moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de kortingsbon. Het resterende krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

14.6 Indien de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingsmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gekozen om het verschil te vereffenen.

14.7 Het creditsaldo van een kortingsbon wordt noch contant uitbetaald, noch rentedragend.

14.8 De kortingsbon wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de kortingsbon in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht retourneert.

14.9 De kortingsbon is overdraagbaar. De verkoper kan leveren aan de betreffende eigenaar, die de kortingsbon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper op de hoogte is van de niet-rechtvaardiging, de rechtsonbekwaamheid of het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende eigenaar.

 

15) Slotbepalingen

15.1 De contractant is alleen gerechtigd om rechten en vorderingen uit de contractuele relatie aan derden over te dragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. § 354a Duitse HGB blijft onaangetast; § 354a Duitse HGB is niet van toepassing op consumenten.

15.2 Indien een bepaling van het contract ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het meest overeenkomt met het economische doel van het contract. In geval van een leemte in het contract wordt de passende procedure gevolgd.

15.3 Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing op de uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en verdere verwijzingen naar internationaal privaat- en procesrecht. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

15.4 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met contracten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de maatschappelijke zetel van de verkoper; de verkoper heeft echter het recht om vorderingen tegen de klant in te stellen op elke wettelijk geopende bevoegde rechtbank. Deze regel is niet van toepassing op consumenten.

15.5 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is. De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, maar is in principe wel bereid dit te doen. Dit laat echter de overige bepalingen van dit artikel 15 onverlet.

Recent bekeken
Live Chat Live Chat