Software onmiddellijk downloaden

Software
onmiddellijk downloaden

Hulp bij de installatie

Hulp bij de installatie
(0)2 5880507

Algemene Voorwaarden

 


 

Inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied
2. Sluiting van de overeenkomst
3. Voorwerp van de overeenkomst
4. Toekenning van rechten bij een overeenkomst over de levering van software
5. Toekenning van rechten bij een overeenkomst over het tijdelijke gebruik van software
6. Plichten van de klant
7. Herroepingsrecht
8. Prijzen en betalingsvoorwaarden
9. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
10. Eigendomsrecht
11. Garantie bij overeenkomsten conform punt 3.2, 3.3 a) en 3.4
12. Garantie bij overeenkomsten conform punt 3.3 b)
13. Garantiebepalingen ”100 % geld-terug-garantie“
14. Aansprakelijkheid wegens overig plichtsverzuim
15. Inwisselen van actietegoedbonnen
16. Vermelding als referentie
17. Slotbepalingen

 


 

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) van lizengo GmbH & Co. KG (hierna "verkoper” genoemd) gelden voor alle overeenkomsten van de verkoper en een contractpartner (hierna “klant” genoemd) aangaande de verkoop, de levering en het tijdelijke gebruik van verschillende digitale inhoud, digitale goederen en niet-digitale goederen (hierna gezamenlijk ook “goederen” genoemd). Voor zover de verkoper ook dienstverlening aanbiedt, levert hij deze uitsluitend als nevendienst bij de eerder genoemde koopovereenkomsten. Afwijkende, strijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van de klant worden alleen dan en voor zover onderdeel van de overeenkomst als de verkoper daar nadrukkelijk mee akkoord is gegaan. Een door de verkoper afgegeven stilzwijgende erkenning van de Algemene Voorwaarden van de klant is uitgesloten. Deze vereiste voor toestemming geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook wanneer de verkoper zonder voorbehoud diensten levert aan de klant gelet op diens Algemene Voorwaarden.

1.2 Deze AV gelden zowel voor consumenten (§ 13 BGB [Duits burgerlijk wetboek]) als voor ondernemers (§ 14 BGB). In zoverre de onderstaande AV geen speciale instructies bevatten, gelden alle bepalingen in gelijke mate voor overeenkomsten met ondernemers en consumenten. In zoverre afzonderlijke bepalingen niet of slechts in gewijzigde vorm voor consumenten gelden, is dit nadrukkelijk vermeld.

1.3 Deze bepalingen gelden ook voor toekomstige contractverhoudingen tussen de klant en de verkoper, voor zover de klant ondernemer is.

1.4 Digitale inhoud in de zin van deze AV omvat alle digitale aanbiedingen met uitzondering van digitale goederen, zoals digitale toegangscodes, productcodes of andere voorhanden zijnde digitale informatie.

1.5 Digitale goederen in de zin van deze AV omvatten alle software die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt en die door de verkoper – eventueel met bepaalde gebruikersrechten conform punten 5 en 6 – beschikbaar wordt gesteld om te downloaden.

1.6 Niet-digitale goederen in de zin van deze AV omvatten alle software die zich op een fysieke gegevensdrager bevindt en die door de verkoper – eventueel met bepaalde gebruikersrechten conform punten 5 en 6 – in fysieke vorm worden verkocht, evenals overige fysieke producten.

1.7 De verkoper beheert een online winkel via zijn eigen website (hierna “online winkel” genoemd). Daarnaast verkoopt de verkoper producten ook via diverse marktplaatsen, zoals bijvoorbeeld ebay.de, rakuten.de of rueducommerce.fr (hierna afzonderlijk “marktplaats” en samen “marktplaatsen” genoemd).

1.8 Met het plaatsen van de bestelling conform punt 2.2 verklaart de klant zich akkoord met deze AV.

 

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 Bij een aankoop via de online winkel van de verkoper wordt er nog geen overeenkomst afgesloten met het plaatsen van de bestelling van de klant. De bestelling van de klant representeert eerder het doen van een aanbod voor het sluiten van de overeenkomst. De in de online winkel van de verkoper weergegeven en vermelde prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen van goederen of overige diensten vormen geen aanbod.

2.2 Bij een aankoop via een van de marktplaatsen wordt er een overeenkomst afgesloten met het plaatsen van de bestelling van de klant.

2.3 Vóór de bindende plaatsing van de bestelling kan de klant mogelijke invoerfouten door zorgvuldig lezen van de op het beeldscherm weergegeven informatie vaststellen. Een effectief technisch hulpmiddel voor het beter vaststellen van invoerfouten kan daarbij bijvoorbeeld de zoomfunctie van de browser zijn: daarmee kan men de weergave op het beeldscherm vergroten. De klant kan de ingevulde gegevens voor het elektronische bestelproces zolang corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, tot hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.4 Bij een aankoop via de online winkel vormt de bestellingsbevestiging geen acceptatie van het aanbod van de koper door de verkoper. Een overeenkomst tussen de koper en de klant komt in dit geval pas tot stand door middel van verdere afhandeling door de verkoper conform punt 2.5. 

2.5 De verkoper kan de offerte van de klant binnen vijf dagen aannemen doordat hij

  • a) de bestelde goederen zelf of via een handelspartner (bijv. Amazon EU S.à.r.l.) aan de klant levert, waarbij in zoverre de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of

    b) de klant na het plaatsen van diens bestelling via afzonderlijke communicatie verzoekt om te betalen. Daaronder valt ook het kiezen van een betaalwijze in het bestelproces, waardoor een betaling vóór verzending van de bestelde goederen volgt.

Indien er meerdere alternatieven hiervoor zijn, zal de overeenkomst van kracht worden op het tijdstip dat een van de eerder genoemde alternatieven als eerste intreedt.

2.6 De termijn voor aanname van het aanbod conform punt 2.5 begint te lopen op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met de afloop van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant binnen de gestelde termijn niet aanneemt, geldt dit als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse taal beschikbaar.

2.8 Indien de klant voor afhandeling van de overeenkomst een e-mailadres verstrekt, dient de klant zeker te stellen dat hij op dit adres door de verkoper gestuurde e-mails kan ontvangen. Bij gebruik van SPAM-filters dient de klant in het bijzonder zeker te stellen dat deze naar behoren geconfigureerd zijn, zodat door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn opgedragen de bestelling af te handelen, gestuurde e-mails niet in de SPAM-box verdwijnen. De verkoper of derden die door de verkoper zijn opgedragen de bestelling af te handelen, zullen de e-mails daarbij zo opstellen, dat zij niet vanwege hun verschijning, met name door hun tekstpatroonprofiel, in objectieve zin als spam worden gezien.

 

3) Voorwerp van de overeenkomst

3.1 De verkoper stelt goederen beschikbaar voor de klant. Diensten verleent de verkoper enkel als nevendienst bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen. De overeengekomen hoedanigheid van de dienst is daarbij doorslaggevend. De verkoper maakt bij het leveren van zijn diensten gebruik van eigen medewerkers, subondernemers of overige gemachtigden naar keuze.

3.2 In geval van een overeenkomst betreffende de levering van niet-digitale goederen vormt de in de online winkel of op de desbetreffende marktplaats van de verkoper aangegeven beschrijving de basis van de dienst van de verkoper. Er wordt verwezen naar de regelingen betreffende eigendomsrecht conform punt 10. Bij een overeenkomst over de levering van software (hierna: ”software-aankoop” genoemd) is de verkoper de permanente overdracht van de in het vergunningscertificaat vermelde software verschuldigd. De verkoper is de overdracht van een exemplaar van de software op een geschikte gegevensdrager, zoals een cd-rom, bluray-disc of USB-stick, evenals overdracht van een geprinte of per download beschikbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie verschuldigd. Vóór de volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8 staan alle gegevensdragers en de overgedragen gebruikersdocumenten onder eigendomsrecht van de verkoper. Voor de hoedanigheid van de software is de desbetreffende productbeschrijving in de online winkel of de betreffende markplaats van de verkoper doorslaggevend. De verkoper is verder de toekenning van rechten conform punt 4 verschuldigd.

3.3. In geval van een overeenkomst betreffende de levering van digitale goederen is de verkoper het volgende verschuldigd:

  • a) bij een overeenkomst over de levering van software (hierna: ”software-aankoop” genoemd) de permanente overdracht van de in het vergunningscertificaat vermelde software. De verkoper is het aangeven van een mogelijkheid tot het downloaden van de software evenals overdracht van een geprinte of per download beschikbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie verschuldigd. Vóór de volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8 staat de overgedragen gebruikersdocumentatie onder eigendomsrecht van de verkoper. Voor de hoedanigheid van de software is de desbetreffende productbeschrijving in de online winkel of de betreffende markplaats van de verkoper doorslaggevend. De verkoper is verder de toekenning van rechten conform punt 4 verschuldigd;

    b) bij een overeenkomst over het tijdelijke gebruik van software (hierna: ”software-huur” genoemd) de tijdelijke overdracht van de in het vergunningscertificaat vermelde software. De verkoper is het aangeven van een mogelijkheid tot het downloaden van de software evenals overdracht van een geprinte of per download beschikbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie verschuldigd. Vóór de volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8 staat de overgedragen gebruikersdocumentatie onder eigendomsrecht van de verkoper. Voor de hoedanigheid van de software is de desbetreffende productbeschrijving in de online winkel of de betreffende markplaats van de verkoper doorslaggevend. De verkoper is verder de toekenning van rechten conform punt 5 verschuldigd.

3.4 Bij een overeenkomst betreffende de levering van een digitale inhoud is de verkoper het beschikbaar stellen van de digitale inhoud verschuldigd. Het gebruik van de aan de klant overgedragen digitale inhoud is onder voorbehoud van de voor het gebruik voorziene gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. Gebruik van de digitale inhoud hangt opschortend af van de volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8. De verkoper kan gebruik ook al vóór dit tijdstip voorlopig toestaan.

3.5 Diensten is de verkoper alleen verschuldigd als contractuele of postcontractuele nevendiensten naast de eerder genoemde hoofdverplichtingen en alleen na afzonderlijke overeenstemming met de klant.

3.6 Voor de levering van het desbetreffende onderwerp van de overeenkomst geldt punt 9.

3.7 Indien de verkoper gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn contractuele diensten, of volledig daarvan uitgesloten wordt, doordat medewerkers, documenten, gegevens of apparaten van de klanten niet op correcte of slechts op ontoereikende wijze ter beschikking staan, of de klant zijn medewerkingsplicht, m.i.v. het aanhouden van termijnen, opzettelijk of uit onachtzaamheid niet vervult, heeft de verkoper het recht om de klant te belasten met de daaruit voortvloeiende extra kosten.

3.8 Indien de klant ondernemer is, blijft de tijdige en correcte zelflevering voorbehouden, voor zover de verkoper een niet tijdige en niet correctie zelflevering niet hoeft te verdedigen.

 

4) Toekenning van rechten bij een overeenkomst over de levering van software

4.1 Dit punt 4 geldt uitsluitend voor overeenkomsten betreffende de aankoop van software conform punten 3.2 en 3.3 a).

4.2 Met volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8 krijgt de klant een niet-exclusief, tijdelijk onbeperkt recht op gebruik van de goederen binnen de in de overeenkomst vermelde omvang. De verkoper kan gebruik van de goederen ook al vóór dit tijdstip voorlopig toestaan. De goederen mogen door maximaal het aantal natuurlijke personen worden gebruikt dat overeenstemt met de door de klant aangekochte goederen. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de software, het laden in het werkgeheugen en beoogd gebruik door de klant. De klant heeft in geen geval het recht om de aangekochte goederen te verhuren of er sublicenties op te verlenen, ze via kabel of draadloos openbaar weer te geven of toegankelijk te maken, of wel of niet tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen. Punt 4.5 blijft onaangetast.

4.3 De klant heeft het recht om een beveiligingskopie van de software te maken als dit noodzakelijk is ter beveiliging van toekomstig gebruik.

4.4. De klant heeft alleen het recht om de software de decompileren en verveelvoudigen voor zover dat wettelijk is voorzien. Dat geldt echter alleen onder de voorwaarde dat de verkoper de hiervoor noodzakelijke informatie op verzoek niet binnen de gepaste termijn toegankelijk heeft gemaakt voor de klant.

4.5 De klant heeft het recht om de verworven kopie van de software permanent aan derden ter beschikking te stellen met overdracht van de documentatie. In dat geval zal hij gebruik van de software volledig opgeven, alle geïnstalleerde kopieën van de software van zijn computers verwijderen en alle op andere gegevensdragers vastgelegde kopieën wissen of aan de verkoper overhandigen, voor zover hij niet wettelijk verplicht is om deze langere tijd te bewaren. Op verzoek van de verkoper zal de klant de volledige uitvoering van de vermelde maatregelen schriftelijk aan hem bevestigen of hem eventueel de redenen voor het langer bewaren uitleggen. Verder zal de klant met de derde partij nadrukkelijk het naleven van de omvang van de toekenning van de rechten conform dit punt 4 overeenkomen. Opsplitsing van aangekochte volumepakketten is niet toegestaan.

4.6 Indien de klant de software gebruikt binnen een omvang die de met de goederen aangekochte rechten tot gebruik kwalitatief (met het oog op de aard van het toegestane gebruik) of kwantitatief (met het oog op het aantal gebruikers) overschrijdt, dient hij per direct de voor het toegestane gebruik noodzakelijke aanvullende goederen aanschaffen. Doet hij dat niet, dan zal de verkoper de hem toegestane rechten geldend maken.

4.7. Auteursrechten, serienummers en overige kenmerken die dienen voor programma-identificatie mogen niet van de software worden verwijderd en niet worden gewijzigd.

 

5) Toekenning van rechten bij een overeenkomst over het tijdelijke gebruik van software

5.1 Dit punt 5 geldt uitsluitend voor overeenkomsten betreffende het tijdelijke gebruik van software conform punt 3.3 b).

5.2 De klant krijgt bij de volledige betaling van de aankoopprijs conform punt 8 het niet-exclusieve, tijdelijk op de looptijd van de overeenkomst beperkte, niet-overdraagbare en niet als sublicentie af te geven recht op gebruik van de goederen binnen de in de overeenkomst en het licentiecertificaat opgenomen omvang. De verkoper kan gebruik van de goederen ook al vóór dit tijdstip voorlopig toestaan. De duur van de tijdelijk beperkte looptijd van de overeenkomst wordt bepaald volgens de desbetreffende gegevens in de online winkel of de desbetreffende marktplaats van de verkoper en/of de door de klant vóór het sluiten van de overeenkomst te treffen keuze aangaande de looptijd. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de software, het laden in het werkgeheugen en beoogd gebruik door de klant. De klant heeft in geen geval het recht om de aangekochte goederen te verhuren of er sublicenties op te verlenen, ze via kabel of draadloos openbaar weer te geven of toegankelijk te maken, of wel of niet tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

5.3 De klant heeft het recht om een beveiligingskopie van de software te maken als dit noodzakelijk is ter beveiliging van toekomstig gebruik.

5.4. De klant heeft alleen het recht om de software te decompileren en verveelvoudigen voor zover dat wettelijk is voorzien. Dat geldt echter alleen onder de voorwaarde dat de verkoper de hiervoor noodzakelijke informatie op verzoek niet binnen de gepaste termijn toegankelijk heeft gemaakt voor de klant.

5.5. Buiten de onder punt 5.1 tot 5.3. genoemde gevallen is het de klant niet toegestaan de software te verveelvoudigen.

5.6. De klant heeft niet het recht om de eventueel aan hem doorgegeven kopie van de software of de eventueel aan hem doorgegeven overige kopieën aan derden door te geven. Het is hem met name niet toegestaan om de software openbaar te maken, uit te lenen, te verhuren of er een sublicentie voor af te geven, of de software aan het publiek mede te delen of voor het publiek beschikbaar te maken.

5.7 Indien de klant een van de vastgelegde bepalingen schendt, worden alle binnen het kader van deze overeenkomst afgegeven gebruiksrechten meteen nietig en komen ze automatisch terug bij de verkoper. In dat geval moet de klant onmiddellijk en volledig stoppen met gebruik van de software, alle op zijn eigen systemen geïnstalleerde kopieën van de software wissen en eventueel gemaakte beveiligingskopieën wissen of overdragen aan de verkoper.

 

6) Plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht om de goederen door middel van geschikte maatregelen te beveiligen tegen toegang van onbevoegde derden, met name alle kopieën van digitale inhoud op een beveiligde plek te bewaren, voor zover de overeenkomst, een eventuele licentiecertificatie of eventuele gebruikersdocumentatie niet iets anders aangeeft.

6.2 De klant moet een contactpersoon benoemen, wiens verklaringen, voor zover die dienen voor de afhandeling van de overeenkomst, en handelingen voor de klant bindend zijn. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

6.3 De klant dient de verkoper voor en tijdens de afhandeling van de overeenkomst te informeren over alle voor de afhandeling van een overeenkomst relevante omstandigheden en processen die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk en doorslaggevend zijn. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

6.4 De klant is verplicht om de verkoper naar beste eer en geweten te ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorwaarden te creëren. De klant is met name verplicht om alle voor naleving van de contractuele verplichtingen noodzakelijke documenten, gegevens en informatie in de noodzakelijk vorm beschikbaar te stellen aan de verkoper. Daarbij hoort ook dat de klant medewerkers tijdig op de hoogte stelt over aanstaande leveringen of overige diensten van de verkoper.

 

7) Herroepingsrecht

7.1 Consumenten hebben een herroepingsrecht.

7.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies voor herroeping van de verkoper. Te vinden op: https://www.lizengo.nl/herroepingsrecht of op de betreffende marktplaats van de verkoper.

 

8) Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Voor zover dit niet anders vermeld staat in de productbeschrijving van de verkoper, handelt het zich bij de aangegeven prijzen om totaalprijzen, inclusief de wettelijke btw. Eventuele aanvullende leverings- en verzendkosten worden in de desbetreffende productbeschrijving afzonderlijk vermeld.

8.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in afzonderlijke gevallen overige aanvullende kosten ontstaan, die de verkoper niet hoeft te verantwoorden en die de klant op zich moet nemen. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor geldoverdracht door kredietbedrijven (bijv. bankoverschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerkosten bijv. belastingen (bijv. tol). Dergelijke kosten kunnen met betrekking tot de geldoverschrijving ook ontstaan als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling wel vanuit een land buiten de Europese Unie voldoet.

8.3 De klant wordt in de online winkel of op de desbetreffende marktplaats van de verkoper op de hoogte gesteld van de betaalmogelijkheid/betaalmogelijkheden.

8.4 Indien men overeen is gekomen dat vooraf wordt betaald, dient de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst worden gedaan, voor zover de partijen geen latere betaaltermijn overeengekomen zijn.

8.5 Bij betaling door middel van een van de door de betaalservice PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: “PayPal” genoemd) aangeboden betaalwijze geschiedt de afhandeling van de betaling via PayPal, onder de PayPal-gebruiksvoorwaarden, in te zien via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-account heeft – onder de betaalvoorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, in te zien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Indien wordt gekozen voor de betaalwijze “SOFORT-overschrijving” geschiedt de betaling via de betaalservice SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT” genoemd). Om het factuurbedrag via SOFORT-overschrijving te kunnen betalen, moet de klant over een voor deelname aan SOFORT-overschrijving vrij gehouden online-banking-rekening met PIN/TAN-procedures beschikken, zich bij het betaalproces legitimeren en het betaalverzoek tegenover SOFORT bevestigen. De betaaltransactie wordt direct daarna door SOFORT uitgevoerd en het bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de klant. De klant vindt meer informatie over de betaalwijze SOFORT-overschrijving op internet via https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Indien wordt gekozen voor de betaalwijze Koop op rekening, moet de aankoopprijs worden betaald nadat de goederen zijn geleverd en de klant de factuur ontvangen heeft. In dat geval dient de aankoopprijs binnen 7(zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald, voor zover niet anders overeengekomen. De vertragingsregeling van § 286 lid 3 BGB blijft hierdoor onaangetast. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalwijze Koop op rekening alleen tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betwaalwijze bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dat geval zal de verkoper de klant in zijn betaalinformatie in de online winkel of op de betreffende marktplaats van de verkoper op een dienovereenkomstige betaalbeperking wijzen.

8.8 Indien wordt gekozen voor de betaalwijze SEPA-incasso, moet het factuurbedrag na toewijzing van een mandaat voor automatische SEPA-afschrijving, echter niet vóór afloop van de termijn voor de informatie vooraf voor betaling, worden betaald. Een automatische incasso wordt afgeschreven bij een aankoop via een marktplaats van de verkoper bij afgifte van de bestelling. Een automatische incasso wordt afgeschreven bij een aankoop via de online winkel van de verkoper, als de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten en de klant een downloadlink of een productcode per e-mail heeft ontvangen, waarbij het afhangt van de verzending van de mededeling of e-mail door de verkoper en niet van bij afgifte van de bestelling, maar niet vóór afloop van de termijn voor de informatie vooraf. Informatie vooraf (“pre-notification”) omvat elke mededeling (bijv. factuur, polissen, overeenkomst) van de verkoper aan de klant die een afschrijving via SEPA-incasso aankondigt. Indien het incasso niet wordt uitgevoerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of doordat verkeerde bankgegevens zijn doorgegeven, of als de klant tegen de afschrijving ingaat hoewel hij daar niet het recht toe heeft, dan moet de klant de uit de terugboeking van het betreffende kredietbedrijf voortvloeiende kosten dragen, als die aan hem toegeschreven kunnen worden.

8.9 Indien wordt gekozen voor de betaalwijze Creditcard, wordt na voltooiing van de bestelling betaald.

8.10 Indien wordt gekozen voor de betaalwijze “Amazon Pay”, betaalt de klant via de betaalservice Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna “Amazon Pay” genoemd) via de in de Amazon-account van de klant opgeslagen betaalgegevens, onder de voorwaarden voor betaling via Amazon Pay, in te zien op https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Bij betaling via een van de door de betaalservice Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, (hierna “Klarna”) aangeboden betaalwijzen, betaalt de klant aan Klarna op basis van de volgende voorwaarden:

Factuur: de betaaltermijn bedraagt 14 dagen vanaf verzending van de goederen. De factuurvoorwaarden zijn in te zien op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Gespreide betaling: met de financieringsservice van Klarna kan de aankoop van de klant flexibel in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totaalbedrag (ten minste echter EUR 6,95) of onder de anders in het bestelproces aangegeven voorwaarden worden betaald. De termijnbetaling dient steeds aan het einde van de maand na ontvangst van een maandfactuur van Klarna te worden betaald. Meer informatie over gespreid betalen, m.i.v. de Algemene Voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkredieten, is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Directe overschrijving: het bedrag wordt direct na voltooiing van de bestelling van de rekening van de klant afgeschreven.

Vereiste voor gebruik van de betaalwijze Factuur en Gespreide betaling is een positieve kredietanalyse. Meer informatie en Klarna’s gebruiksvoorwaarden vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Verrekening met tegenvorderingen van de klant tegen vorderingen van de verkoper is uitgesloten, tenzij de verkoper de tegenvordering heeft erkend of deze wettelijk is vastgesteld. Het retentierecht van de koper is eveneens beperkt tot dergelijke tegenvorderingen.

8.13 Bij betalingsachterstand heeft de verkoper het recht om de klant rente in rekening te brengen ter hoogte van 9 % over de actueel geldende basisrente. De verkoper heeft het recht om bij niet-tijdige betaling ondanks aanmaning van de klant de voor de relevante gerechtelijke vervolging noodzakelijke aanmanings- en incassokosten voor de door de verkoper ingeschakelde incassobureaus en advocaten te eisen. Deze worden bij incassobureaus berekend volgens de wettelijke berekeningen van de incassobureaus, bij advocaten volgens de Duitse compensatiewet voor advocaten. Voor zover de verkoper de schuldopeising zelf beheert, is de klant verplicht om per afgegeven maning een bedrag van EUR 1,50,- te betalen. Dat geldt niet voor een maning die de uitblijving van betaling verklaart. De klant heeft het recht om de verkoper een bewijs van geringe schade te tonen. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

8.14 Voor klanten die niet in de Bondsrepubliek Duitsland verblijven, is een aankoop tegen de nettoprijs mogelijk als zij hun geldige btw-nummer al bij de bestelling aangeven. Een btw-nummer dat na voltooiing van een bestelling wordt aangegeven, wordt niet in acht genomen.

 

9) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

9.1 Goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres, voor zover er niets anders overeengekomen is. Bij de afhandeling van de transactie is het in de bestellingsafhandeling van de verkoper aangegeven leveringsadres doorslaggevend.

9.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen naar de verkoper terugstuurt, omdat de klant die niet kon ontvangen, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dat geldt niet als de klant zijn herroepingsrecht efficiënt uitoefent, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de goederen niet konden worden geleverd, of als hij tijdelijk verhinderd was om de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper deze dienst op tijd vooraf heeft aangekondigd.

9.3 De goederen zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

9.4 Digitale inhoud ontvangt de klant in elektronische vorm als download door middel van een downloadlink. Productcodes ontvangt de klant per e-mail.

 

10) Eigendomsrecht

10.1 Tot aan de volledig betaling van de aankoopprijsvordering van de verkoper blijven de geleverde niet-digitale goederen eigendom van de verkoper (eigendomsrecht).

10.2 De klant is verplicht om de niet-digitale goederen voor de verkoper te bewaren en er met zorg mee om te gaan. Hij dient bij de opslag duidelijk te maken dat het om het eigendom van de verkoper gaat, bijvoorbeeld door de goederen van de verkoper te scheiden van andere goederen. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

10.3 Bij inbeslagnemingen of overige ingrepen van derden dient de klant de verkoper per ommegaand schriftelijk op de hoogte te stellen.

10.4 De klant heeft het recht om niet-digitale goederen op een correcte manier door te verkopen, maar mag deze niet ter beveiliging overdragen of verpanden. Hij draagt nu al alle vorderingen ter hoogte van het factura-eindbedrag (inclusief btw) van de vorderingen van de verkoper af, die ontstaan uit doorverkoop ten opzichte van zijn afnemers of overige derden. De overdracht dient in dezelfde omvang ter beveiliging van de betreffende vordering als het eigendomsrecht conform punt 10.1 van deze bepalingen. De klant blijft ook na overdracht gemachtigd voor het intrekken van deze vorderingen. De verkoper heeft echter het recht om de vorderingen zelf in te trekken als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een betalingsachterstand heeft, er een verzoek tot het starten van een insolventieprocedure wordt gedaan, of de klant zijn betalingen stopt. In deze gevallen mag de verkoper de machtiging tot intrekken herroepen. De verkoper kan bovendien verlangen dat de klant de afgedragen vorderingen en de schuldeisers daarvan per ommegaand bekend maakt aan de verkoper en een schriftelijke overdrachtsverklaring en alle voor het intrekken van de vordering noodzakelijke informatie en documenten beschikbaar stelt aan de verkoper. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

10.5. Indien de door de verkoper geleverde niet-digitale goederen in hun hoedanigheid met andere beweeglijke producten verbindt of vermengt, waardoor zij essentiële bestanddelen van een eenduidig product worden, draagt de klant gedeeltelijk mede-eigendom over het eenduidige product over aan de verkoper. De klant draagt nu al alle vorderingen ter hoogte van het factura-eindbedrag (inclusief btw) van de vorderingen van de verkoper af, die ontstaan uit doorverkoop van voorwerpen waar de verkoper mede-eigenaar van is; de verkoper neemt deze overdracht aan. De regelingen onder punt 10.4 regel 3 en volgende gelden dienovereenkomstig. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

10.6 Indien de klant de door de verkoper geleverde niet-digitale goederen in hun hoedanigheid zo gebruikt dat ze bestanddeel worden van een nieuw product en daardoor het eigendom van de verkoper volledig teniet wordt gedaan, wordt het eigendom van de verkoper met een gedeeltelijke verhouding tot het gemaakte product voortgezet. De klant draagt nu al alle vorderingen ter hoogte van het factura-eindbedrag (inclusief btw) van de vorderingen van de verkoper af, die ontstaan uit doorverkoop van het product ten opzichte van zijn afnemers of overige derden. De regelingen onder punt 10.4 regel 3 en volgende gelden dienovereenkomstig. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

10.7 Indien de zekerheden die de verkoper toestaat de zeker gestelde vorderingen met meer dan 20 % overschrijden, is de verkoper op verzoek van de klant wegens de zekerheden die de eerder genoemde grenzen overschrijden verplicht tot vrijgave naar keuze van de verkoper.

 

11) Garantie bij overeenkomsten conform punt 3.2, 3.3 a) en 3.4

11.1 De regelingen van dit punt 11 gelden voor overeenkomsten conform punten 3.2, 3.3 a) en 3.4.

11.2 Reclamaties van gebreken bij de verkoper verjaren binnen een jaar na risico-overdracht, voor zover het gaat om nieuw gemaakte producten of fabrieksprestaties. Dat geldt niet voor zover de wet conform § 438 lid 1 nummer 2 (bouwwerken en producten voor bouwwerken), § 445b lid 1 (recht op schadeloosstelling) en § 634a lid 1 nummer 2 (tekortkomingen in de bouw) BGB langere termijnen voorschrijft. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

11.3 Bij levering van gebruikte goederen zijn – onder voorbehoud van wettelijke voorschriften en overige afspraken – alle rechten voor materiële tekortkomingen uitgesloten. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

11.4 Alle gegevens over de goederen, ongeacht of deze nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn of niet, bieden informatie over de hoedanigheid en vormen geen garanties, toegekende eigenschappen, contractueel veronderstelde toepassingen of dergelijke. Kennelijke vergissingen (schrijffouten, rekenfouten, vormfouten enz.) in notities, protocollen, gebruiksaanwijzingen, berekeningen, brochures, in de online winkel van de verkoper enz. kunnen door de verkoper te allen tijde worden gecorrigeerd. Een vordering tot rectificatie van dergelijke kennelijke vergissingen is uitgesloten.

11.5 Voor de leveringen van de verkoper gelden ten opzichte van handelaren in elk geval de wettelijke onderzoeks- en berispingsplichten conform § 377 HGB [Duits Wetboek van Koophandel]. Indien een levering aan een consument geschiedt in opdracht van een tussenpersoon, geldt de handelsrechtelijke berispingsverplichting eveneens en onbeperkt. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

11.6 Indien de klant de levering van de verkoper om een andere reden weigert dan wegens aanzienlijke tekortkoming die gebruik ernstig beperkt of onmogelijk maakt, hoewel de verkoper verklaard heeft dat de goederen gereed voor levering waren, komt de klant in gebreke van acceptatie. Wegens niet-aanmerkelijke tekortkomingen mag de aanname van de levering niet worden geweigerd.

11.7 Van de garantie zijn gebreken uitgesloten die voortvloeien uit niet correcte bediening, tegen de contractiele grondslagen gewijzigde systeemcomponenten, gebruik van ongeschikte organisatiemiddelen, gebruik van een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de vereisten die vermeld staan op het licentiecertificaat, ongebruikelijke bedrijfsomstandigheden of systeemingrepen door de klant of derden. Indien goederen in combinatie met apparaten van derden worden gebruikt, bestaat de garantie voor functionerings- en prestatiegebreken alleen als dergelijke gebreken ook zonder een dergelijke combinatie optreden of de compatibiliteit met deze objecten deel uitmaakt van de in de overeenkomst vastgelegde hoedanigheid.

11.8 Indien een levering gebreken vertoont, kan de verkoper naar eigen keuze rectificatie aanbieden door de tekortkoming te herstellen (reparatie) of door een foutloos product te leveren (vervangende levering). In het laatste geval is de klant verplicht om foutieve goederen op verzoek van de verkoper conform de wettelijke voorschriften terug te sturen naar de verkoper. Als de klant consument is, geldt de regel hierboven met de maatregelen dat gebruik niet wordt gepubliceerd en niet door zijn waarde kan worden vervangen. De klant dient de verkoper de tijd en gelegenheid te geven voor rectificatie, met name voor reparatie.

11.9 De voor controle en rectificatie noodzakelijke toepassingen, met name transport-, traject-, -arbeids- en materiaalkosten, draagt de verkoper conform de wettelijke voorschriften als er daadwerkelijk tekortkoming wordt geconstateerd. In geval van een onrechtmatige eis tot het verhelpen van tekortkoming vanuit de klant heeft de verkoper het recht om vergoeding van zijn rectificatiekosten te verlangen, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de onterechte klacht voor tekortkoming. Indien rectificatie mislukt, de verkoper definitief en in alle ernst rectificatie weigert (ook conform § 439 lid 4 BGB), is rectificatie niet de schuld van de klant of het gaat om een geval van § 323 lid 2 BGB, kan de klant onverminderd eventuele schadevergoedingsclaims terugtreden uit de overeenkomst of de tegenprestatie korten.

11.10 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet bij enkel auteursrechtelijke afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij enkel auteursrechtelijke invloed op de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, voor zover deze voortvloeien uit onjuiste of gebrekige omgang en/of opslag, buitensporige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet voorzien zijn. Indien de klant wegens mislukte rectificatie het recht heeft om aan de ene kant verder rectificatie te verlangen en aan de andere kant de hem toegekende wettelijke rechten geldend te maken, kan de verkoper van de klant verlangen zijn rechten binnen een redelijk te noemen termijn uit te oefenen. De klant dient de verkoper in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) op de hoogte te stellen van zijn beslissing. Bepalend voor het aanhouden van de termijn is het feit dat de verkoper de verklaring van de klant kan inzien. Als de klant zijn rechten niet binnen de gestelde termijn uitoefent, kan hij deze, met name het recht op terugtreding of schadenvergoeding in plaats van de dienst, alleen geldend maken als een nieuwe door hem te bepalen redelijk te noemen termijn voor rectificatie zonder succes is afgelopen. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

11.11 Aanspraken op terugtrekking van de klant tegenover de verkoper conform § 445a BGB bestaan enkel voor zover als de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft afgesloten die boven de wettelijke tekortkomingsaanspraken uitstijgen. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

11.12 De verkorte verjaring en de uitsluiting van de aansprakelijkheid conform dit punt 11 gelden niet in geval van opzettelijke of nalatige schade aan leven, lijf en gezondheid, bij een opzettelijk of zeer nalatig plichtsverzuim door de verkoper, bij bedrieglijk achterhouden van een gebrek, bij een eenduidige garantie over de hoedanigheid of bij aanspraken conform de productgarantiewet.

11.13 Voor zover de verkoper onder deze overeenkomst updates, upgrades, nieuwe programmaversies of overige nieuwe inhoud bij het oorspronkelijk voorwerp van de overeenkomst levert, geldt dit punt 11 dienovereenkomstig.

11.14 Bij eventuele wettelijke gebreken gelden de bepalingen onder dit punt 11 dienovereenkomstig.

 

12) Garantie bij overeenkomsten conform punt 3.3 b)

12.1 De regelingen van dit punt 12 gelden voor overeenkomsten conform punt 3.3 b).

12.2 De klant heeft wettelijke rechten bij zakelijke tekortkoming. De klant is verplicht om de verkoper per ommegaand op de hoogte te stellen van zakelijke tekortkoming.

12.3 Het recht van de klant op buitengewone opzegging wegens schending van het in de overeenkomst opgenomen gebruik conform § 543 lid. 2 pag. 1 nr. 1 BGB is uitgesloten. Dat geldt niet wanneer het om een tekortkoming gaat die de verkoper bedrieglijk heeft verzwegen of in geval van een niet tijdige levering aan de klant, als de verkoper verantwoordelijk is voor de vertraging van de levering.

12.4 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet wanneer hij de software niet correct gebruikt of deze misbruikt, wanneer hij de software zonder voorafgaande toestemming van de verkoper aanpast of verandert, of wanneer problemen of fouten zijn ontstaan doordat de software in een hardware- of softwareomgeving wordt gebruikt die niet in overeenstemming is met de op het licentiecertificaat vermelde vereisten, tenzij hij kan aantonen dat de tekortkoming naar de software te herleiden is.

12.5 Aanspraken en rechten van de klant wegens gebreken bestaan niet bij enkel auteursrechtelijke afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij enkel auteursrechtelijke invloed op de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, voor zover deze voortvloeien uit onjuiste of gebrekige omgang en/of opslag, buitensporige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet voorzien zijn.

12.6 De uitsluiting van de aansprakelijkheid conform dit punt 12 geldt niet in geval van opzettelijke of nalatige schade aan leven, lijf en gezondheid, bij een opzettelijk of zeer nalatig plichtsverzuim door de verkoper, bij bedrieglijk achterhouden van een gebrek, bij een eenduidige garantie over de hoedanigheid of bij aanspraken conform de productgarantiewet.

12.7 Voor zover de verkoper onder deze overeenkomst updates, upgrades, nieuwe programmaversies of overige nieuwe inhoud bij het oorspronkelijk voorwerp van de overeenkomst levert, geldt dit punt 12 dienovereenkomstig.

12.8 Bij eventuele wettelijke gebreken gelden de bepalingen onder dit punt 12 dienovereenkomstig.

 

13) Garantiebepalingen “100% geld-terug-garantie”

De garantie heeft een termijn van 3 jaar vanaf factuurdatum. Hiervan uitgezonderd zijn producten waarvan de looptijd beperkt is. Bij dergelijke producten is de garantie beperkt tot de looptijd van het product. Op basis van bewijs dat het product bij de verkoper is gekocht en een schriftelijke bevestiging dat het product niet verder is gebruikt en ook niet aan derden is doorgegeven, wordt 100 % van de betaalde prijs zonder opgave van redenen terugbetaald. Terugbetaling geschiedt 14 dagen nadat de verkoper het bewijs en de bevestiging heeft ontvangen. Deze garantie geldt tegenover consumenten.

 

14) Aansprakelijkheid wegens overig plichtsverzuim

14.1 Voor plichtsverzuim zoals kleine materiële of rechtsgebreken conform punt 11 en 12, is de verkoper aansprakelijk voor opzettelijk of ernstig nalatig gedrag van zijn instellingen en medewerkers evenals – zonder acht te slaan op de ernst van de schuld – voor schade uit schade aan leven, lijf en gezondheid.

14.2 De verkoper is verder aansprakelijk voor lichte nalatigheid van zijn instellingen en medewerkers in geval van onmogelijkheid, achterstand van dienstverlening, het niet aanhouden van een garantie of de schending van een andere essentiële contractuele plicht. Essentiële contractuele plichten zijn verplichtingen waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op wier nakoming de contractpartner regelmatig mag vertrouwen. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper tot dergelijke contract-typische schade beperkt waarmee de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs rekening moest houden.

14.3 Een boven de aansprakelijkheid conform punten 12.1 en 12.2 uitstijgende aansprakelijkheid van de verkoper – ongeacht om welke reden – is uitgesloten. Dat geldt in het bijzonder voor alle aanspraken wegens schending van contractuele plichten en voor de aanspraken uit ongeoorloofde handeling, maar niet voor dergelijke wegens schuld bij het sluiten van het contract.

14.4 Voor eventueel verlies van gegevens bij de controle, eventueel noodzakelijke reparatiemaatregelen of overige dienstverleningen kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De klant dient ervoor te zorgen dat de zich op de betreffende apparaten of gegevensopslag bevindende gegevens beveiligd zijn en dat zich geen gevoelige gegevens erop bevinden.

14.5 Elke met de klant overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van de instellingen en medewerkers van de verkoper.

14.6 Aanspraken conform de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

 

15) Inwisselen van actietegoedbonnen

15.1 Tegoedbonnen die door de verkoper voor reclameacties met een bepaalde geldigheidsduur kosteloos worden uitgegeven en die door de klant niet via aankoop kunnen worden aangeschaft (hierna “actietegoedbonnen” genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de verkoper en alleen binnen het aangegeven tijdsbestek worden ingewisseld.

15.2 Afzonderlijke producten kunnen van de tegoedbonactie uitgesloten zijn, voor zover er een dienovereenkomstige beperking vanuit de inhoud van de actietegoedbon ontstaat.

15.3 Actietegoedbonnen kunnen alleen vóór voltooiing van het bestelproces worden ingewisseld. Verrekening naderhand is niet mogelijk.

15.4 Per bestelling kan altijd slechts één actietegoedbon worden ingewisseld.

15.5 De waarde van de goederen moet ten minste overeenstemmen met het bedrag van de actietegoedbon. De verkoper zal een eventueel restbedrag niet uitbetalen.

15.6 Indien de waarde van de actietegoedbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan de klant een van de overige door de verkoper aangeboden betaalwijzen kiezen om het resterende bedrag te betalen.

15.7 Het tegoed van een actietegoedbon wordt niet contant uitbetaald en er wordt ook geen rente over betaald.

15.8 De actietegoedbon wordt niet toegestaan als de klant de met de actietegoedbon volledig of gedeeltelijk betaalde goederen binnen het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht teruggeeft.

15.9 De actietegoedbon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende voorheffing de actietegoedbon overdragen aan degene die hem in de online winkel van de verkoper inwisselt. Dat geldt niet als de verkoper op de hoogte is van of op grond van ernstige nalatigheid niet op de hoogte is van, onrechtmatigheid, handelsonbekwaamheid of ontbrekende autorisatie tot vertegenwoordiging van de desbetreffende eigenaar heeft.

 

16) Vermelding als referentie

Indien de klant ondernemer is, gaat hij ermee akkoord door de verkoper onder vermelding van zijn bedrijf en met gebruik van zijn op dit bedrijf betrekking hebbende merk als referentie op de website van de verkoper, in zijn social-media-profielen (Twitter, LinkedIn, Xing) en in eigen publicaties te worden vermeld. Deze toestemming kan te allen tijde met effect voor de toekomst door verklaring tegenover de verkoper worden herroepen.

 

17) Slotbepalingen

17.1 De contractpartner heeft alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper het recht om rechten en aanspraken uit de contractrelatie aan derden af te staan. § 354a HGB blijft onaangetast; § 354a HGB geldt niet voor consumenten.

17.2 Uitsluitend de Duitse wet geldt met uitsluiting van het UN-kooprecht, evenals de verwijzingen van het internationale privé- en procesrecht. Voor consumenten geldt deze rechtsvorm alleen in zoverre als niet dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument verblijft een bredere bescherming garanderen.

17.3 Exclusief rechtsgebied voor alle geschillen voortvloeiende uit en in samenhang met overeenkomsten waar deze AB voor gelden, is de zetel van de verkoper; de verkoper heeft echter het recht om elk wettelijk rechtsgebied te kiezen. Deze regeling geldt niet voor consumenten.

17.4 De EU-commissie stelt via de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als informatiecentrum voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waar de consument aan deelneemt. De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan processen voor geschillenbeslechting, maar is daar in principe wel toe bereid. De overige regelingen van dit punt 17 blijven hierdoor onaangetast.

Recent bekeken
Live Chat Live Chat